Adatkezelési Tájékoztatók

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az AerosolWave International Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói részére

 

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az AerosolWave International Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói vonatkozásában megadott személyes adatokat. A kacsolattartói személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – teljes szem előtt tartásával végezzük

Az AerosolWave International Kft., ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit és beszállítóit, illetve azok kapcsolattartóit a személyes adataik kezeléséről:

 

  1. Adatkezelő

Az Ön személyes adatai adatkezelőjeként az AerosolWave International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6753 Szeged, 02047/27 hrsz.; cégjegyzékszáma: Cg. 06 09 024979, adószáma: 11696371-2-06) jár el.

 

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                +36 30 845 1130

E-mail címe:                                                     info@aerosolwave.com

Honlapja:                                                          aerosolwave.com

 

  1. A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

Az AerosolWave International Kft. az ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói nevét és e-mailcímét kezeli kapcsolattartás céljából.

Az AerosolWave International Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból valamint a szerződési kötelezettségeinek teljesítése érdekében tartja nyilván a kapcsolattartói adatokat.

 

  1. A személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartók személyes adatait az AerosolWave International Kft. kizárólag azon munkavállalói – kivételes esetekben alvállalkozói/megbízottjai – ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, illetve feladatának teljesítéséhez szükséges a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében.

Az AerosolWave International Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

  1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama az ügyféllel ill. beszállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart.

 

  1. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az AerosolWave International Kft. gondoskodik a kapcsolattartók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

  1. A kapcsolattartók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A kapcsolattartók kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen.

Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve az AerosolWave International Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

 

Kelt: Szeged, 2021. április 11.

AerosolWave International Kft.